White Tea & Ginger Aromatherapy Beeswax Travel Tin Candle | 4 Oz